Advertisment
Advertisment

Bethusile – Itaru Lakho (Lyrics)

Bethusile – Itaru Lakho (Lyrics)

Bethusile – Itaru Lakho (Lyrics)

Bethusile – Itaru Lakho . Check out the lyrics of the trending song

Advertisment

Read along

NDINGUMOONI phambi kwakho,
Ndinetyala, Thixo wam!
Ndalidela izwi laKho
Futhi entliz’yweni yam.
Ndaala imithetho yaKho,
Ngabo ubugeza bam.

Advertisment

Kodwa ngoku ndiza kuWe,
Bona iinyembezi zam;
Ndiza ndibiziwe nguWe,
Yiva ukulila kwam.
Bawo, ndinxhamele kuWe.
Yiba ungumNcedi wam.

Ndizixela phambi kwaKho
Zonk’ iinkohlakalo zam,
Ndiwe eenyaweni zaKho
Ekuthandazeni kwam.
Ndilifun’ itaru lakho
Taru! Taru! NKosi yam! Amen.

Advertisement
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like